Copyright  c 1998 by  Rapid Prototyping Center.
   Designed  c 1998 by  Ilya N. Shebunin, Fedor V. Vasilyev